Vytisknout

Roční plán práce ŠD

Napsal Pavla Sedláčková. Posted in ŠKOLNÍ DRUŽINA

Roční plán práce školní družiny

při ZŠ Bučovice, Školní 711

školní rok 2016 -2017

I. Charakteristika školní družiny

Školní družina má 4 oddělení, ve kterých je umístěno 120 účastníků.

Provoz jednotlivých oddělní:

  1. Oddělení : 11,30 – 16,00 hodin vychovatelka Pavla Sedláčková
  2. Oddělení : 11,30 – 16,00 hodin vychovatelka Eva Hanáková
  3. Oddělení : 11,30 – 15,00 hodin vychovatelka Romana Vévodová
  4. Oddělení : 11,30 – 14,30 hodin vychovatelka Kateřina Tairi

 

 II. Stálé úkoly

-          zaměřit se na soužití dětí v kolektivu školní družiny, navazování a upevňování kamarádských vztahů, udržování přátelské atmosféry

-          vést děti k vzájemnému pochopení a respektování a tím předcházet konfliktním situacím

-          hovořit s dětmi s cílem dokonale je poznat a navodit prostředí oboustranné důvěry

-          vytvářet dobré vztahy mezi dětmi, mezi vychovatelkou a dětmi, diagnostikovat a na základě vyhodnocení zvolit vhodnou formu a metodu práce

-          individuálně a citlivě přistupovat k dětem a při tom vhodně využívat metodu pochvaly a trestu k upevňování kázně

-          podporovat rozvíjení tvůrčí činnost podněcující estetické vnímání a vyjadřování, tvořivost a nápaditost, tříbení vkusu, představivost, fantazii

-          využívat hřiště a tělocvičnu pro sportovní činnost a tím přispívat k fyzické a pohybové zdatnosti dětí, formou sportování a her a pěstovat zdravou soutěživost a pocit sounáležitosti

-          zaměřit se na pracovní a sebeobslužné činnosti v oblasti osobní hygieny, oblékání, stolování, udržování čistoty a pořádku

-          vést dialogy směřující k prevenci úrazů ( hrozících při hrách, pohybových činnostech, v dopravě, při setkávání s cizími lidmi), k prevenci nemocí, nezdravých návyků a závislostí

-          rozvíjet zájem o přírodu, o ochranu životního prostředí i ekologii, všímat si různých přírodních jevů

-          spolupracovat s vedením školy, rodiči a třídními učiteli

 

III. Specifické úkoly

Září

-          poučení o bezpečnosti a chování ve školní družině, setkávání s řádem ŠD, provozními zvyklostmi

-          adaptace na prostředí ŠD

-           navazování přátelských vztahů za pomoci společenských her, aktivity podporující kamarádství

-          sportovní činnosti – venkovní hřiště, míčové hry, hra s lanem

-          výroba dráčků, červíků, malování na kamínky

 

Říjen

-          učíme se pořádku, hovoříme o vandalismu

-          podzim v přírodě

-          podzimní vycházky do přírody

-          modelování ovoce a zeleniny

-          deskové hry, stavění stavebnic

-          koncem měsíce se koná Lampionový průvod pro děti a rodiče

 

Listopad

-          mezilidské vztahy – učíme se toleranci, máme zájem o přání druhých, kamarádství, používáme „kouzelná slovíčka „ prosím a děkuji

-          sběr přírodnin – listy a plody ke zhotovení výrobků a koláží

-          soutěž v točení s kruhem

-          koncem měsíce se koná adventní dílnička pro děti

-          školní družina organizuje soutěže pro děti a rodiče „ Mámo, táto pojďme do toho….

připravujeme soutěže, dekorujeme školu a děti se zúčastní i na stanovištích…..

 

Prosinec

-          Mikuláš a čert – povídání , malování, výroba zápichů na mikulášské téma

-          Adventní čas – vyprávění o vánočních zvycích a tradicích, koledy

-          zhotovení výrobků s vánoční tématikou

-          vánoční výzdoba

-          poslední týden se konají vánoční besídky pro rodiče – posezení

 

Leden

-          hovoříme o bezpečnosti při hrách a zimních sportech

-          zimní radovánky – stavění sněhuláka, hradeb ze sněhu, bobování

-          mráz maluje na okna – vystřihování vloček z papíru

-          krmení ptáčků

-          práce s encyklopedíí

-          pohybové hry se zpěvem – tančíme s Dádou

-          výrobky s použitím ubrouskové techniky

 

Únor

-          lidé kolem nás, naše rodin, povolání rodičů, co pro nás znamenají

-          výroba výzdoby, příprava soutěží na maškarní karneval

-          tento měsíc se uskuteční maškarní karneval školní družiny

-          stolní tenis

-          hry ve sněhu

-          stavění ze stavebnic, hraní deskových her

 

Březen

-          březen měsíc knihy – výroba záložek do knih

-          soutěž „ poznej pohádku podle úryvku“

-          probouzí se jaro – pozorujeme změny v přírodě, první květy, broučky, ptáčky

-          velikonoční zvyky, koledy, výzdoba

-          velikonoční dílnička pro děti

 

Duben

-          povídání o zdravé výživě

-          rozvíjení smyslů – soutěž „ poznej podle chuti, hmatu, vůně“

-          naši zvířecí mazlíčci – vyprávíme si o nich, kreslíme je a modelujeme

-          pohybové a míčové hry

-          malování čarodějnic a výroba zápichů

-          družina se podílí na organizaci Sletu čarodějnic pro děti 1. stupně – soutěže, odměny, dekorace, stanoviště…

 

Květen

-          Den matek – povídáme si, co pro nás naše maminky znamenají

-          výroba dárečků pro maminky

-          poznáváme a sbíráme květiny do herbáře

-          kreslíme na náměty kvetoucí příroda, voda znamená život

-          koncem měsíce pořádáme sportovní odpoledne pro děti ŠD

 

Červen

-          léto se blíží – hry ve volné přírodě

-          předprázdninové loučení s družinou – předposlední týden v měsíci

-          plánujeme, kam pojedeme o prázdninách, na co se těšíme

-          hovoříme o možných úrazech o prázdninách

-          kreslení na chodníku

 

Plán práce školní družiny byl vypracován v souladu se Školním vzdělávacím programem školní družiny, obsahuje tematická zaměření jednotlivých období a poskytuje vychovatelkám náměty pro práci, vychovatelky si náměty vybírají a doplňují podle konkrétních situací, potřeb a zájmů dětí a rozpracovávají je do různých činností pro různé věkové skupiny. K realizaci využívají všech metod a forem práce dle ŠVP ŠD, výchovně vzdělávací činnost probíhá v pěti oblastech, kterými se prolínají průřezová témata dle ŠVP ŠD.

 4. září 2017                                                                                 Pavla Sedláčková

                                                                                                vedoucí vychovatelka