Vytisknout

EU peníze školám - PROMĚNY ZDRAVÉ ŠKOLY

Cílem projektu je pomocí nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání.

Naše škola se dlouhodobě zaměřuje na podporu zdravých životních podmínek. Jsme také zapojeni do dlouhodobého programu Škol podporujících zdraví. Vedeme děti ke zdravému životnímu stylu, protože ten je pro děti nejdůležitější a přispívá k celkové pohodě žáků jak v osobním životě, tak i ve škole. Za tímto účelem jsme se věnovali především změnám v materiálním vybavení naší školy a ve stylu výuky. Nahradili jsme tradiční metody výuky metodami „zdravého učení“ a přešli jsme od hierarchického uspořádání k demokratickému principu. Tyto změny výrazně přispěly ke zlepšení atmosféry na naší škole. Chceme, aby žáci navštěvovali naši školu rádi, mohli otevřeni vyjadřovat svoje názory a naučili se kritickému myšlení.

Díky tomuto projektu můžeme dále rozvíjet naší snahu a to především v oblasti podpory pedagogů při přípravě na vyučování, která povede ke zkvalitnění čtenářské a informační gramotnosti žáků. Chceme, aby pedagogičtí pracovníci zaváděli nové inovativní metody a formy výuky v této oblasti, tak aby výuka žáky bavila a přinesla jim co nejvíce.

Dále chceme zvýšit kvalitu výuky cizích jazyků, především anglického jazyka, cílenou podporou pedagogů při jejich přípravě na vyučovací hodinu. Žáci budou vzděláváni v souladu s moderními trendy výuky, což povede ke zvýšení jejich klíčových kompetencí v oblasti cizích jazyků. Chceme dosáhnout zkvalitnění metodiky výuky cizích jazyků na ZŠ a zavádět nové postupy do výuky cizích jazyků s využitím moderních technologií.

Využívání moderních technologií je pro naši školu velmi důležité a proto chceme této oblasti věnovat značnou pozornost. Chceme zvýšit počítačovou gramotnost žáků tak, aby většina z nich získala základní dovednosti práce s počítačem a počítačovou sítí. Cílem tohoto projektu je zkvalitnění vlastní výuky prostřednictvím veškerých činností při využití digitálních technologií. Podporovány jsou takové činnosti, které zvyšují dynamiku, originalitu, názornost, interakci mezi učitelem a žákem, které směřují ke zvýšení motivace žáků a ke zlepšení studijních výsledků. Zaměříme se na aktivity, které umožňují následné zveřejnění a sdílení s pedagogickou veřejností. Pomocí interaktivních nástrojů tak dáme dětem dostatek možností a podnětů, aby se samy učily a objevovaly svět kolem sebe.  Chceme poskytnout dětem maximální podporu a zcela vyhovující pracovní prostředí, proto pomocí projektu obnovíme IT vybavení školy. Do školy pořídíme interaktivní tabule, které zprostředkují moderní způsob výuky umožňující aktivní zapojení žáků do procesu učení, a tak vtáhneme žáka do maximální spoluúčasti na učení.

V poslední řadě se budeme snažit zvýšit finanční gramotnost na naší škole. Podpoříme pedagogy v zavádění finančního vzdělávání do výuky ve vazbě na Standardy finanční gramotnosti. Účastí pedagogických pracovníků na vzdělávacích aktivitách akreditovaných v systému DVPP MŠMT, které směřují k rozvoji finanční gramotnosti, bude zvýšena kvalifikovanost pedagogických pracovníků. Pedagogický sbor bude veden i k užší a zároveň efektivnější spolupráci při vytváření výchovně-vzdělávacích strategií školy.

Jako indikátory úspěšnosti tohoto projektu budou vzdělávací výsledky žáků, výsledky v soutěžích, prezentace školy, spokojenost žáků a rodičů.

Jedním ze specifických cílů je i  vytvoření sad digitálních učebních materiálů pro využití ve výuce běžných předmětů.O přístup k materiálům si můžete zažádat prostřednictvím zprávy v kontaktech u zástupce ředitelky na webových stránkách naší školy.